Dane osobowe

W wykonaniu obowiązku informacyjnego, określonego w art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14
ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwanego RODO, mając na uwadze fakt Państwa dotychczasowego współdziałania z naszą Kancelarią oraz zgromadzenia w jego toku Państwa danych osobowych, chcielibyśmy przekazać Państwu podstawowe informacje
o wykorzystywaniu danych osobowych dla poszczególnych kategorii osób.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, w zależności od tego, która kategoria Państwa dotyczy, znajdują się w treści klauzul informacyjnych dostępnych pod poniższymi linkami.

Niezależnie od kategorii osób, których dane dotyczą, Administratorem wszystkich danych osobowych jest Pogodziński Witkowski Zgliński Kancelaria Prawna spółka cywilna
z siedzibą w Poznaniu (61-842), ul. Za Bramką 12A/3, NIP 7781452490, REGON 300762574.

W sprawie przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych możecie się Państwo skontaktować z Administratorem pisemnie pod adresem: ul. Za Bramką 12A/3, 61-842 Poznań, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@pwzlegal.pl; umieszczenie w temacie wiadomości mailowej dopisku „dane osobowe” ułatwi Administratorowi i przyspieszy udzielenie odpowiedzi.

Z wykorzystaniem wskazanych wyżej danych kontaktowych mogą Państwo w szczególności realizować swoje uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych, o jakich mowa w treści właściwej klauzuli lub zwrócić się do Administratora o przesłanie właściwej dla Państwa klauzuli informacyjnej.

 1. Klienci Kancelarii
 2. Pracownicy/Współpracownicy (w tym członkowie organów zarządzających) Klientów i Kontrahentów Kancelarii
 3. Kontrahenci Kancelarii

Klienci Kancelarii  

Niniejsza klauzula informacyjna przeznaczona jest dla Klientów Kancelarii, będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.

 1. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  1. świadczenia pomocy prawnej, w tym realizacji zawartych z Panią/Panem umów, zleceń lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;
  2. zawierania umów świadczenia pomocy prawnej lub przygotowywania ofert, zapytań ofertowych i udzielania na nie odpowiedzi, ustalania warunków współpracy;
  3. rozliczeniowych, księgowych, podatkowych;
  4. zapewnienia bezpieczeństwa procesów IT, również przy pomocy zewnętrznych dostawców usług IT;
  5. archiwizacji;
  6. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, np. w celu zapewnienia unikania konfliktu interesów;
  7. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, np. w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi lub związanymi ze świadczeniem pomocy prawnej.
 2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe, jakie zostały mu przez Panią/Pana podane w związku ze świadczeniem pomocy prawnej oraz negocjacją i zawarciem umowy, a także dane osobowe pozyskane w inny sposób w związku ze świadczeniem pomocy prawnej (np. dane pochodzące z publicznych rejestrów, przekazane przez sąd pełnomocnikowi z urzędu), w szczególności:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres zamieszkania/zameldowania/miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,
  3. PESEL,
  4. NIP,
  5. data urodzenia,
  6. imiona i nazwiska małżonka, rodziców, innych krewnych,
  7. numer telefonu,
  8. adres poczty elektronicznej,
  9. numer rachunku bankowego.
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie następujących przepisów RODO:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b – niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania zawartej z Panią/Panem umowy lub złożonego przez Panią/Pana zlecenia lub podjęcie na Pani/Pana żądanie działań przed zawarciem takiej umowy – w przypadku celów określonych w pkt 1 lit. a, b oraz c powyżej;
  2. art. 6 ust. 1 lit. c – niezbędność przetwarzania danych osobowych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – w przypadku celów określonych w pkt 1 lit. c, d, e oraz f powyżej;
  3. art. 6 ust. 1 lit. f – niezbędność przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – w przypadku celów określonych w pkt 1 lit. c, e oraz g powyżej.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora następującym kategoriom odbiorców:
  1. podmioty współpracujące z Administratorem w ramach świadczenia pomocy prawnej lub w sprawach związanych z jej świadczeniem (np. notariusze, tłumacze);
  2. podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności w zakresie księgowości oraz IT;
  3. sądy, organy administracji publicznej i organy egzekucyjne, jeśli to uzasadnione zakresem świadczonej pomocy prawnej;
  4. inne podmioty, gdy jest to uzasadnione zakresem świadczonej pomocy prawnej, takie jak: Pani/Pana dłużnicy (np. w przypadku wezwań do zapłaty), ubezpieczyciel osoby trzeciej (np. w przypadku roszczenia o naprawienie szkody), organy samorządów zawodowych (np. w przypadku sprawy związanej z odpowiedzialnością dyscyplinarną/zawodową), prokuratura, policja (np. w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa);
  5. banki, urzędy skarbowe;
  6. inne podmioty którym Administrator ma prawny obowiązek udostępnienia przetwarzanych przez siebie danych osobowych – tylko w sytuacji i w zakresie określonym przepisami prawa.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. W przypadku podjęcia przez Administratora decyzji o przekazaniu Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, nastąpi to w zakresie, na jaki pozwalać będzie prawo, a aktualna informacja o tym zostanie Pani/Panu przekazana oraz zamieszczona na stronie internetowej Kancelarii.
 6. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres obowiązywania zawartej z Panią/Panem umowy lub realizacji zlecenia, a po jego upływie przez okres:
  1. niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi i obrony przed ewentualnymi roszczeniami – nie dłużej niż do upływu okresu ich przedawnienia lub prawomocnego zakończenia postępowania, których są przedmiotem;
  2. niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych Administratora, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych, rachunkowych oraz przepisów regulujących wykonywanie zawodu radcy prawnego i adwokata.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak:
  1. podanie danych, o jakich mowa w pkt 2 lit. a - d powyżej jest warunkiem zawarcia umowy, przyjęcia zlecenia świadczenie pomocy prawnej lub podjęcia na Pani/Pana żądanie czynności przed zawarciem takiej umowy;
  2. podanie pozostałych danych osobowych, w zależności od zakresu świadczonej pomocy prawnej, może warunkować możliwość skutecznego i rzetelnego świadczenia takiej pomocy, w związku z tym odmowa podania takich danych może skutkować odmową wykonania przez Administratora określonych czynności lub koniecznością rozwiązania umowy o świadczenie pomocy prawnej.
 8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do treści przetwarzanych przez Administratora dotyczących Pani/Pana danych osobowych;
  2. prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO, w szczególności w przypadku przetwarzania danych niezgodnie z prawem lub wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu, o jakim mowa w pkt 9 poniżej;
  3. prawo żądania sprostowania danych nieprawidłowych oraz uzupełnienia danych niekompletnych;
  4. prawo do żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych w przypadkach przewidzianych w art. 17 RODO, w szczególności w przypadku gdy dane te nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, albo w przypadku złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu, o jakim mowa w pkt 9 poniżej;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, które przetwarzane są na podstawie określonej w art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej) - z przyczyn uzasadnionych swoją szczególną sytuacją - wówczas Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w tych celach, chyba że:
  1. będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności,
  2. będzie w stanie wykazać, że dane te będą mu niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 10. Partnerzy Kancelarii (Administratora) oraz realizujący obsługę prawną radcowie prawni, adwokaci i aplikanci radcowscy są zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej w odniesieniu do wszelkich informacji, w tym danych osobowych, pozyskanych w związku ze świadczeniem pomocy prawnej. Niektóre uprawnienia, o jakich mowa w pkt 8 i 9 powyżej, w szczególności uprawnienia wymienione w pkt 8 lit. a oraz b i w pkt 9 powyżej, mogą Pani/Panu nie przysługiwać w zakresie, w jakim ich wykonanie prowadziłoby do naruszenia przez którąkolwiek z tych osób tajemnicy zawodowej lub w jakim ich możliwość ich wykonania, ze względu na obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, będzie ograniczona lub wyłączona przez obowiązujące przepisy prawa. Jeśli zajdzie sytuacja, o jakiej mowa w niniejszym punkcie, w odpowiedzi na Pani/Pana żądanie zgłoszone w ramach realizacji takiego uprawnienia, Administrator wskaże na przyczynę i podstawę prawną odmowy jego realizacji w całości lub w określonym zakresie.
 11. Administrator informuje, że nie będzie przetwarzał Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany, na podstawie przetwarzanych przez siebie danych osobowych nie będzie podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, a Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych.

2. Pracownicy/Współpracownicy (w tym członkowie organów zarządzających) Klientów i Kontrahentów Kancelarii  

Niniejsza klauzula informacyjna przeznaczona jest dla:

 1. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku ze:
  1. świadczeniem przez Kancelarię pomocy prawnej na rzecz swojego Klienta będącego Pani/Pana Pracodawcą, bądź
  2. realizacją umów zawartych przez Kancelarię ze swoim Kontrahentem (usługodawcą, zleceniobiorcą) będącym Pani/Pana Pracodawcą;
   w związku z czym jest Pani/Pan osobą uprawnioną lub wyznaczoną przez swojego Pracodawcę do kontaktu z Kancelarią (Administratorem) w bieżących sprawach związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz Pani/Pana Pracodawcy lub realizacją innych umów łączących Pani/Pana Pracodawcę z Kancelarią, lub do reprezentowania Pracodawcy (samodzielnie lub łącznie z inną osobą) w stosunkach z podmiotami trzecimi (np. jako członek zarządu).
 2. Na potrzeby niniejszej klauzuli informacyjnej przez Pracodawcę należy rozumieć Pani/Pana pracodawcę, zleceniodawcę lub spółką prawa handlowego, której jest Pani/Pan wspólnikiem uprawnionym do jej reprezentacji, członkiem zarządu, prokurentem lub pełnomocnikiem.
  Na potrzeby niniejszej klauzuli informacyjnej przez umowę łączącą Kancelarię z Pani/Pana Pracodawcą należy rozumieć: zlecenie lub umowę świadczenia przez Kancelarię pomocy prawnej oraz inne umowy zawarte przez Pani/Pana Pracodawcę z Kancelarią, w szczególności umowy zlecenia lub świadczenia usług na rzecz Kancelarii.
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  1. realizacji umów zawartych przez Administratora z Pani/Pana Pracodawcą;
  2. podjęcia działań na żądanie Pani/Pana Pracodawcy przed zawarciem przez niego umowy z Administratorem, w tym przygotowywania ofert, zapytań ofertowych i udzielania na nie odpowiedzi, ustalania warunków współpracy z Pani/Pana Pracodawcą;
  3. archiwizacji;
  4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, np. w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi lub związanymi umową łączącą Administratora z Pani/Pana Pracodawcą.
 4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe, jakie zostały mu przekazane bezpośrednio przez Panią/Pana (np. gdy przy zawieraniu umowy działał/-a Pan/Pani w imieniu swojego Pracodawcy, poprzez wysłanie do Kancelarii wiadomości mailowej w związku z realizacją określonego zlecenia na rzecz Pani/Pana Pracodawcy) lub przez Pani/Pana Pracodawcę. Administrator przetwarza następujące kategorie danych:
  1. imię i nazwisko,
  2. numer telefonu,
  3. adres poczty elektronicznej,
  4. nazwa/firma Pracodawcy.
 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - niezbędność przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora i osobę trzecią, którą jest Pani/Pana Pracodawca, które to cele opisane są w pkt 2 powyżej.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora następującym kategoriom odbiorców:
  1. podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności w zakresie usług informatycznych;
  2. podmioty którym Administrator ma prawny obowiązek udostępnienia przetwarzanych przez siebie danych osobowych – tylko w sytuacji i w zakresie określonych przepisami prawa.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych. W przypadku podjęcia przez Administratora decyzji o przekazaniu Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, nastąpi to w zakresie, na jaki pozwalać będzie prawo, a aktualna informacja o tym zostanie Pani/Panu przekazana oraz zamieszczona na stronie internetowej Kancelarii.
 8. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres obowiązywania zawartej Pani/Pana Pracodawcą umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi i obrony przed ewentualnymi roszczeniami – nie dłużej niż do upływu okresu ich przedawnienia lub prawomocnego zakończenia postępowania, których są przedmiotem.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak warunkuje możliwość nawiązania z Panią/Panem przez Kancelarię kontaktu w związku z procesem zawierania lub wykonywania umowy z Pani/Pana Pracodawcą. Odmowa podania danych lub żądanie ich usunięcia uniemożliwi Kancelarii taki kontakt. W przypadku, w jakim reprezentuje Pani/Pan swojego Pracodawcę przy dokonywaniu czynności prawnych (np. jako pełnomocnik, członek zarządu), odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożnością skutecznego wykonania takiej czynności prawnej (np. zawarcia umowy).
 10. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do treści przetwarzanych przez Administratora dotyczących Pani/Pana danych osobowych;
  2. prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO, w szczególności w przypadku przetwarzania danych niezgodnie z prawem lub wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu, o jakim mowa w pkt 11 poniżej;
  3. prawo żądania sprostowania danych nieprawidłowych oraz uzupełnienia danych niekompletnych;
  4. prawo do żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych w przypadkach przewidzianych w art. 17 RODO, w szczególności w przypadku gdy dane te nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, albo w przypadku złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu, o jakim mowa w pkt 11 poniżej;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn uzasadnionych swoją szczególną sytuacją - wówczas Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w tych celach, chyba że:
  1. będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności,
  2. będzie w stanie wykazać, że dane te będą mu niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 12. Administrator informuje, że nie będzie przetwarzał Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany, na podstawie przetwarzanych przez siebie danych osobowych nie będzie podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, a Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych.

3. Kontrahenci Kancelarii  

Niniejsza klauzula informacyjna przeznaczona jest dla Kontrahentów Kancelarii (zleceniobiorców, usługodawców), będących osobami fizycznymi, niezależnie od tego, czy prowadzą oni działalność gospodarczą.

 1. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  1. realizacji umów łączących Panią/Pana z Administratorem;
  2. podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, w tym przygotowywania ofert, zapytań ofertowych i udzielania na nie odpowiedzi, ustalania warunków współpracy;
  3. rozliczeniowych, księgowych;
  4. zapewnienia bezpieczeństwa procesów IT, również przy pomocy zewnętrznych dostawców usług IT;
  5. archiwizacji;
  6. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, np. wynikających z przepisów podatkowych;
  7. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, np. w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi lub związanymi zawarciem, realizacją lub rozwiązaniem umowy.
 2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe, jakie zostały mu przez Panią/Pana podane w związku negocjacją, zawarciem i realizacją umowy, a także dane osobowe pozyskane pochodzące z publicznych rejestrów (np. CEIDG, rejestr REGON), w szczególności:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres prowadzenia działalności gospodarczej/zamieszkania/zameldowania,
  3. PESEL,
  4. NIP,
  5. numer telefonu,
  6. adres poczty elektronicznej,
  7. numer rachunku bankowego.
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie następujących przepisów RODO:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b – niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania zawartej z Panią/Panem umowy lub podjęcie na Pani/Pana żądanie działań przed zawarciem takiej umowy – w przypadku celów określonych w pkt 1 lit. a, b oraz c powyżej;
  2. art. 6 ust. 1 lit. c – niezbędność przetwarzania danych osobowych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – w przypadku celów określonych w pkt 1 lit. c - f powyżej;
  3. art. 6 ust. 1 lit. f – niezbędność przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – w przypadku celów określonych w pkt 1 lit. c, d, e oraz g powyżej.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora następującym kategoriom odbiorców:
  1. podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności w zakresie księgowości oraz IT;
  2. banki, urzędy skarbowe;
  3. inne podmioty którym Administrator ma prawny obowiązek udostępnienia przetwarzanych przez siebie danych osobowych – tylko w sytuacji i w zakresie określonych przepisami prawa.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. W przypadku podjęcia przez Administratora decyzji o przekazaniu Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, nastąpi to w zakresie, na jaki pozwalać będzie prawo, a aktualna informacja o tym zostanie Pani/Panu przekazana oraz zamieszczona na stronie internetowej Kancelarii.
 6. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres obowiązywania zawartej z Panią/Panem umowy lub realizacji zlecenia, a po jego upływie przez okres:
  1. niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi i obrony przed ewentualnymi roszczeniami – nie dłużej niż do upływu okresu ich przedawnienia lub prawomocnego zakończenia postępowania, których są przedmiotem;
  2. niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych Administratora, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak:
  1. podanie danych, o jakich mowa w pkt 2 lit. a - d powyżej jest warunkiem zawarcia umowy lub podjęcia na Pani/Pana żądanie czynności przed zwarciem takiej umowy;
  2. podanie pozostałych danych osobowych może być konieczne w celu realizacji umowy lub jej niektórych obowiązków (np. podanie numeru rachunku bankowego warunkuje możliwość dokonania zapłaty przelewem bankowym) lub w celu bieżących kontaktów związanych z realizacją umowy, a odmowa ich podania lub żądanie ich usunięcia może prowadzić do konieczności zmiany umowy (np. odmowa podania adresu e-mail będzie skutkowała koniecznością zmiany zapisu o składaniu zamówień za pośrednictwem poczty elektronicznej) lub jej rozwiązania w przypadku, gdyby zmiana taka była istotna dla warunków współpracy, ewentualnie brakiem możliwości zawarcia takiej umowy.
 8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do treści przetwarzanych przez Administratora dotyczących Pani/Pana danych osobowych;
  2. prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO, w szczególności w przypadku przetwarzania danych niezgodnie z prawem lub wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu, o jakim mowa w pkt 9 poniżej;
  3. prawo żądania sprostowania danych nieprawidłowych oraz uzupełnienia danych niekompletnych;
  4. prawo do żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych w przypadkach przewidzianych w art. 17 RODO, w szczególności w przypadku gdy dane te nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, albo w przypadku złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu, o jakim mowa w pkt 9 poniżej;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, które przetwarzane są na podstawie określonej w art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej) - z przyczyn uzasadnionych swoją szczególną sytuacją - wówczas Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w tych celach, chyba że:
  1. będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności,
  2. będzie w stanie wykazać, że dane te będą mu niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 10. Administrator informuje, że nie będzie przetwarzał Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany, na podstawie przetwarzanych przez siebie danych osobowych nie będzie podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, a Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych.

Kontakt z kancelarią

ul. Za Bramką 12A/3, 61-842 Poznań
tel. (061) 221 48 36,    
fax. (061) 221 48 37
e-mail: kancelaria@pwzlegal.pl